Cobbs nói rằng họ dự định dành cho việc giáo dục đại học của con mình.