Public
Authored by bachlong

Viking

Đỗ Trùng Dương và cái nhìn về nhân lực

Theo ông Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI phát biểu, để nhân viên tư vấn bất động sản, người môi giới gắn bó với Viking group phải có sự tôn trọng của họ, phải gắn kết được được nhân viên với nhau vì một mục tiêu chung. Một khi nhân viên, dù là thấp nhất như môi giới bất động sản cũng phải được tôn trọng, thân thiết thì nguồn lực tạo ra chất lượng rất cao và bền vững. Mà khi đã có nguồn lực, có đội ngũ tốt thì Viking ngày đó mới có thể phát triển lên như ngày hôm nay được. Trong quản trị con người nhất định phải có chiến lược và có tính toán cũng như sự đầu tư.

Theo ông Đỗ Trùng Dương cống hiến cho xã hội, các bạn trẻ khởi nghiệp bất động sản rót vốn ở giai đoạn đầu thường thiếu nhiều thứ: Tiền vốn không nhiều, không có kinh nghiệm quản lý, không có kinh nghiệm quản trị nhân sự, rồi áp lực cạnh tranh bởi các công ty hiện có ngoài thị trường.

“Nếu Viking không trả lương cao và đãi ngộ tốt bằng công ty người ta thì mình phải có những chế độ ưu đãi như cổ phần, tương lai phát triển sự nghiệp cho những người có đóng góp, góp vốn cho công ty”, ông Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI chia sẻ bí quyết của bản thân trong Viking.

Theo vị Chủ tịch Viking, phải có cách để phân chia lợi nhuận, hoa hồng, bonus ngoài phần lương cố định (vì bản thân các công ty khởi nghiệp lương và phúc lợi không tranh được các công ty đã ổn định).

“Chỉ khi chia lợi nhuận, nhân viên tư vấn và môi giới bất động sản sẽ làm việc của công ty như làm cho chính sự nghiệp của họ. Khi ông Đỗ Trùng Dương đầu tư dự án tỷ đô giao quyền chủ động cho họ, họ cố gắng tạo ra lợi nhuận cho bản thân sẽ khác hẳn là làm chỉ vì lương. Đặc biệt, trong một nhóm nhân viên tư vấn bất động sản, việc phân chia lợi nhuận hoặc bonus sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhân viên bán nhiều dự án bất động sản sẽ được hoa hồng càng cao. Và sự cạnh tranh sẽ làm thay đổi bộ mặt công việc và có tính đào thải cao công ty sẽ chọn lọc ra những người ở lại rất giỏi và tài năng luôn phấn đấu hết mình. Và điều này sẽ tạo ra đòn bẩy để doanh nghiệp bất động sản ngày ngày phải tốt lên”, Đỗ Trùng Dương đầu tư dự án tỷ đô chủ tịch Viking Group chia sẻ.

Theo ông Đỗ Trùng Dương đầu tư dự án tỷ đô, thời đó khởi nghiệp có nhiều cái khó, nhưng cũng có cái thuận lợi. Vì thuở đó ai cũng nghèo nên phấn đấu là việc ai cũng phải làm từng giây phút để thoát nghèo, để giỏi giang và trở thành một chủ đầu tư các thương vụ như bây giờ.

8 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment